Day 1 - Total Survey Error

Introduction

TBA

Slides

TBA

Exercises

TBA

Take home exercise

TBA

Next